Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.d3arts.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazníka).
Prodávajícím je v případě kupní smlouvy, která byla uzavřena i za použití prostředků komunikace na dálku a zboží bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem je Petr Chroustovský (dále jen d3arts.cz) se sídlem Milady Horákové 1076/9, 50006 Hradec Králové, IČO: 87220474, zapsaná v živnostenském rejstříku Magistrátu města Hradec králové pod značkou ZÚJ: 569810.V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 775 613 933 případně emailem na info@d3arts.cz

Vymezení pojmů

1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel, resp. prodávající. d3arts.cz tímto upozorňuje spotřebitele, že kupní nebo spotřebitelskou smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
2. Prodávající – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
3. Kupující/spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, neboli osoba fyzická, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným než podnikatelským účelem.
4. Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby, a identifikuje se vůči prodávajícímu IČ a pod tímto IČ bude též konat právní úkony.
5. Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky společnosti d3arts.cz, které obdržíte  na našich internetových stránkách.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek.
2. Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy
 

 • a) Kupující – spotřebitel si vyhledá zboží, které chce zakoupit, pomocí tlačítka „přidat do košíku“ přidá předmětné zboží do košíku
 • b) Poté klikne na tlačítko „košík“, kde se na nové kartě zobrazí košík včetně celého jeho obsahu tzv. dojde k rekapitulaci zboží, které si chce kupující-spotřebitel koupit
 • c) Následně je nutné si zvolit dopravu a platbu z nabídky
 • d) Jako předposlední krok je nutné vyplnit kontaktní údaje kupujícího-spotřebitele
 • e) Kliknutím na tlačítko „k pokladně“ dojde k rekapitulaci veškerých informací, které při zadávání objednávky kupující-spotřebitel zadal
 • f) Kupní smlouva je uzavřena v momentě potvrzení objednávky předmětného zboží tzv. stisknutím tlačítka potvrzujícího objednávku a zavazujícího zákazníka k platbě – tlačítko ve znění „objednat“
 • g) Od těchto momentů mezi kupujícím-spotřebitelem a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy. Pro kupujícího-spotřebitele to znamená zejména povinnost uhradit kupní cenu.
 • h) K výše uvedeným jednotlivým krokům vedoucích k uzavření kupní smlouvy se lze postupně vrátit a opravit veškeré chyby až do momentu závazného objednání a uzavření kupní smlouvy, poté lze při opravě zadaných údajů postupovat dle bodu 3 tohoto článku níže.

3. Objednávku je možné stornovat pomocí kontaktů uvedených na internetových stránkách prodávajícího. Konkrétně se jedná o tel. číslo +420 775 613 933 a emailovou adresu chroust@d3arts.cz případně na kontaktních údajích v záložce kontakt využít a odeslat kontaktní formulář. Na těchto kontaktech lze také měnit údaje zadané v rámci objednání zboží.
4. Smlouva je uzavírána v jazyce českém. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném, pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.d3arts.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit, jak je uvedeno výše.
5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.
6. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

7. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
8. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu https://www.d3arts.cz./shop dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování, archivování a nakládání s osobními údaji o kupujícím a o jeho nákupech (k tomu více v sekci „Ochrana osobních dat“).
9. Kupní smlouva bude u prodávajícího uložena a prodávající k ní umožní spotřebiteli přístup.

Cenové a kupní podmínky

1. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání uvedenou na našich internetových stránkách.
2. Kupující je předem seznámen s celkovou cenou včetně DPH a dalších poplatků. K ceně produktu bude účtován recyklační poplatek, který je uveden vždy u výrobku a je stanoven zákonem.
3. Poplatky za dopravu jsou specifikovány v internetovém objednávacím formuláři v rámci objednávky.
4. Kupující bere na vědomí, že ceny u výrobků jsou uvedeny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny včetně haléřů, je vždy uveden v nákupním košíku kupujícího.
5. Balné je již započítané v ceně výrobku. Balným se rozumí bezpečné zabalení křehkého výrobku v případě, že původní obal nedostatečně chrání výrobek proti poškození při dopravě, zabalení výrobku pečetící páskou tak, aby nemohlo dojít k otevření krabice bez porušení bezpečnostní pásky, načtení sériových čísel a další zajištění informací o výrobku pro nutné zajištění pojištění při dopravě výrobku.
6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím-spotřebitelem v objednávce.
7. Při převzetí zboží kupující-spotřebitel obdrží emailem fakturu nebo dodací list, který je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobce.
8. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.
2. Zboží můžete reklamovat přímo v autorizovaných servisech.
3. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese chroust@d3arts.cz

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů v případě distančních smluv

1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, je potřeba zboží poslat popř. dodat zpět bez zbytečného odkladu, maximálně však do 14 dnů od prokazatelného sdělení prodávajícímu o odstoupení od kupní smlouvy (odstoupení od smlouvy může být provedeno e-mailem, poštou či obdobným způsobem jasného a prokazatelného sdělného způsobu zachycující projev vůle kupujícího o odstoupení). Prodávající do 14 dnů od navrácení zboží či prokázání, že zboží bylo odesláno, vrátí zákazníkovi zpět odpovídající přijatou částku. Vrácení kupní ceny probíhá stejným způsobem jako byla kupujícím – spotřebitelem uhrazena. Jiný způsob vrácení kupní ceny lze provést jen s výslovným souhlasem kupujícího – spotřebitele.
2. Kupující bere výslovně na vědomí v souladu s § 1832 odst. 2 Občanského zákoníku, že v případě, kdy zvolil jiný než nejlevnější nabízený způsob dodání zboží, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
3. Uplatňuje-li kupující-spotřebitel své právo na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a zboží mu bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem, uplatňuje toto své právo na d3arts.cz, Milady Horákové 1076/9, 50006 Hradec Králové. Uplatní-li kupující-spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má kupující-spotřebitel povinnost nést náklady spojené s vrácením zboží.
5. Kupující nemůže odstoupit podle § 1837 občanského zákoníku od kupní smlouvy:

 • a. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • b. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • c. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osoby.
 • d. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • e. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílf. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • g. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • h. o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • i. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího-spotřebitele do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud se kupující-spotřebitel a Prodávající nedohodli jinak. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad, záruční list a manuál.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné ve vztahu k třetím subjektům.
3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
6. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, službou PayPal apod.) a odstoupí-li prodávající od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího-spotřebitele

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3. V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
5. V případě zaplacení zboží předem musí kupující při převzetí zboží na pobočce předložit občanský průkaz ke kontrole totožnosti (místo občanského průkazu je možný řidičský průkaz nebo cestovní pas).
6. při platbě nad 20 000 Kč se musí každý zákazník prokázat dokladem prokazujícím jeho oprávněnost (občanský průkaz, řidičský průkaz) na místě vyzvednutí. V případě, že si budete přát vyzvednutí jinou osobou, musíte prodávajícího buď telefonicky, nebo emailem informovat a vybavit určenou osobu plnou mocí prokazující její zmocnění.
7. Při řešení spotřebitelského sporu může kupující-spotřebitel využít alternativní řešení sporů (ADR) https://www.coi.cz/informace-o-adr/ u ČOI a evropskou platformu nabízející spotřebitelům přístup k online mimosoudnímu řešení sporů vzniklých z elektronického obchodu tj. o online řešení spotřebitelských sporů (ODR) https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.selfTest , dostupné na on-line platformě EU, která je internetovou platformou umožňující spotřebitelům podávat stížnosti u subjektů pro alternativní řešení sporů, jejímž účelem je usnadňovat řešení sporů, které vznikají mezi spotřebiteli a obchodníky v souvislosti s internetovými transakcemi.
8. Prodávající upozorňuje, že veškeré recenze, které se mohou objevit na internetových stránkách prodejce, ať už se jedná o recenze zboží či e-shopu d3arts.cz u jako takového, jsou ověřovány a tato hodnocení-recenze může provádět pouze ověřený zákazník, který předmětné zboží skutečně zakoupil od d3arts.cz. K ověření dochází na základě skutečnosti, že výše uvedené recenze může provádět pouze zákazník, který po zakoupení zboží na internetových stránkách d3arts.cz obdržel v potvrzovacím emailu objednávky jedinečný kód, přes který může zboží nebo internetový obchod d3arts.cz ohodnotit.

Reklamace

1 Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.
2. Zboží můžete reklamovat přímo v autorizovaných servisech.
3. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese chroust@d3arts.cz

4. Kupující tímto bere na vědomí, že se na něj jakožto podnikatele nevztahují ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů týkající se spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu d3arts.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 31.01.2024