Obchodní podmínky grafického studia

Objednávka a kalkulace výsledné ceny

1.1 Objednatel dodá před zahájením tvorby podrobnou specifikaci zakázky tak, aby zhotovitel byl schopen určit předběžnou kalkulaci výsledné ceny. V případě nekompletní specifikace, bude cena pouze odhadní.

1.2 V případě komplexní zakázky zhotovitel určí kalkulaci výsledné ceny a předpokládané datum dokončení před zahájením prací zhotovitele. Pokud objednatel souhlasí s nabídkou, zaplatí zhotoviteli zálohu 50 %. Až poté zhotovitel začne na zakázce pracovat. V případě, že předpokládané náklady budou vyšší oproti kalkulaci zhotovitel včas uvědomí objednatele. Pokud cena stoupne o více než 30 % oproti původní nabídce, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

1.3 Je‐li objednatel již naším stávajícím zákazníkem, tak v případě drobné úpravy díla, začneme pracovat s cenou dle aktuálního ceníku ke dni objednávky objednatele. V takovém případě objednatel souhlasí, že se seznámil s aktuálním ceníkem v době ke dni objednání.

1.4 Objednatel musí při objednávce nebo konzultaci k objednávce sdělit podrobnou specifikaci zakázky. Pokud bude požadavky měnit nebo přidávat již během probíhajících prací, stanoví se nová cenová kalkulace.

1.5 Objednatel se zavazuje, že spolu s objednávkou dodá zhotoviteli své fakturační údaje, v opačném případě nebude objednávka akceptována.

Podklady pro tvorbu

2.1 Objednatel je povinen dodat zhotoviteli veškeré podklady k tvorbě. Jsou tím myšleny např. textové či grafické podklady, fotografie, katalogy, ceníky, copywritting nebo jiná data.

2.2 Pokud nedodá objednatel všechny podklady do dohodnutého termínu zahájení práce, má zhotovitel právo dané práce nezačít a posunout předpokládané datum konce realizace.

2.3 Některé podklady lze dodat po domluvě, až v průběhu práce do dohodnutého termínu. Pokud objednatel tyto podklady do daného termínu nedodá, může zhotovitel práci, která závisí na těchto podkladech vynechat a považovat zakázku za ukončenou. Fakturuje se předem dohodnutá cena a to bez ohledu na změny. Následné dodání podkladů po termínu se řeší v rámci nové zakázky.

Dokončení zakázky

3.1 Objednaná zakázka je dokončená ve stanoveném termínu nebo dříve. O dokončení dané zakázky je objednatel informován e‐mailem nebo telefonicky. Objednatel provede do 7 dní kontrolu nebo informuje o datu, do kterého bude provedena kontrola. Kontrola prováděná od určeného termínu musí trvat nejdéle 7 dní. Chyby oproti specifikačnímu dokumentu zjištěné během kontroly objednatelem budou zhotovitelem odstraněny a to zdarma. Nové funkce, které nebyly zaneseny ve specifikačním dokumentu, budou účtovány jako vícepráce.

3.2 Pokud nebude kontrola do termínu provedena, bude se považovat zakázka jako bezchybně splněná a vyfakturuje se. Další práce na daném projektu budou účtovány jako nové zakázky.

3.3 Poskytujeme tzv. garanci funkčnosti, což znamená, že objednatel má právo na odstranění chyb, které zamezují správné funkčnosti, ale jen v případě, že do realizované zakázky nebylo zasahováno nikým jiným, než zhotovitelem nebo se nezměnilo programové prostředí, ve kterém dodaný projekt funguje (Například změna hostingu webových stránek). V případě zjištění cizího zásahu nemá objednatel právo na uplatnění bezplatné garance funkčnosti a veškeré úpravy budou zpoplatněny dle platného ceníku. Garance funkčnosti je poskytována jen objednateli a ne třetím osobám.

Právo odmítnutí realizace zakázky

4.1 Objednatel má právo na odmítnutí služeb, pokud je výsledný produkt v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy nebo odporuje zájmům a přesvědčením nebo by mohl poškodit dobré jméno zhotovitele. Zhotovitel tuto skutečnost musí vždy oznámit objednateli a nemá povinnost své rozhodnutí odůvodňovat dle §54 autorského zákona.

4.2 Zhotovitel má právo neprovést realizaci či nepřijmout objednávku od objednatele, který je veden v databázi dlužníků nebo pokud dluží za dříve realizovanou práci, či je jakýmkoliv způsobem problémovým.

Fakturace dokončených prací

5.1 V případě zakázky, kde byla dohodnuta kalkulace ceny předem, se fakturace standardně provádí po kontrole objednavatele a případném odstranění chyb. Nestandardně se fakturace provádí po uplynutí doby 7 dnů od data, kdy byl objednatel informován o dokončení zakázky a nebyla od něj zaznamenána odezva.

5.2 Způsob platby faktury je převodem na bankovní účet a faktura je zasílána v elektronické podobě e‐ mailem (dle českých zákonů dostačující způsob fakturace), pokud si objednavatel nepřeje výslovně jinak.

5.3 Faktura musí být uhrazena do data splatnosti uvedeného na faktuře.

5.4 V případě nezaplacení částky do data splatnosti je zhotovitel oprávněn objednateli účtovat penále ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení a od data splatnosti a zastavit práci na všech projektech, kterých se faktura týká.

5.5 V případě nezaplacení částky do 1 měsíce od data splatnosti je zhotovitel oprávněn zařadit objednatele do své databáze dlužníků.

Storno objednávky

6.1 V případě, že objednatel stornuje probíhající realizaci zakázky, má zhotovitel právo ponechat si zaplacenou zálohu v plné výši.

Ceník

7.1 Zhotovitel si vyhrazuje právo na změny v aktuálním ceníku služeb a nemá povinnost provedené změny odůvodňovat a předem oznamovat.

Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto obchodní podmínky nebo odkaz na ně, tvoří nedílnou součást každé objednávky a objednavatel si je povinen podmínky přečíst. Od výše uvedených podmínek je možno se odchýlit pouze na základě uzavřené smlouvy o dílo. Veškeré další vztahy smluvních stran se řídí dle platného obchodního zákoníku.

8.2 Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2024.